Kwaliteitszorg


Elke school wil een goede school zijn. Het onderwijs en de begeleiding van kinderen moet goed zijn. Het is alleen de vraag, wat is GOED? Eigenlijk gaat het bij de zorg voor kwaliteit in scholen om vijf vragen:
 
  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we die dingen ook goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Vinden anderen (ouders, inspectie enz.) dat ook?
  • Wat doen we met deze kennis?


Kwaliteitszorg betekent dat scholen systematisch de goede dingen nog beter proberen te doen. Daarom is het nodig dat we als school beschrijven, wat we goed vinden binnen een bepaald gebied, hoe we dat meten en waarmee we onszelf vergelijken. De inspectie van het onderwijs hanteert hiervoor o.a. de uitslagen van de Cito-toetsen, het schoolbezoek door de inspectie, de uitstroomgegevens, enz. Daarmee is de kwaliteitszorg echter niet volledig in beeld gebracht. Ook de school wil goed zicht hebben op de eigen kwaliteit. Daarom nemen we in een cyclus van vier jaar diverse kwaliteitsonderzoeken af, te weten een oudervragenlijst, een leerlingenvragenlijst, een leerkrachtenvragenlijst en vragenlijsten met betrekking tot de sociale veiligheid.

Deze vragenlijsten geven aan op welke gebieden (in de ogen van ouders, kinderen en leerkrachten) de school goed of minder goed presteert. We doen hiervan verslag aan het bestuur, de MR, alle ouders, de leerkrachten en ook aan de leerlingen. In de kwaliteitskaarten beschrijven we vervolgens, waaraan de kwaliteit van het werk op school moet voldoen, hoe we dit meten en hoe we verbeteringen realiseren.


Leerkrachten met kwaliteit
We besteden veel tijd aan afstemming en nascholing, zowel collectief als ook in individuele trajecten.Elke leerkracht houdt een bekwaamheidsdossier bij. Het bekwaamheidsdossier laat zien dat leerkracht bekwaam is en die bekwaamheid bijhoudt. De directie biedt daarvoor de mogelijkheden en de middelen. In de wet BIO (Beroepen In Onderwijs) wordt het bekwaamheidsdossier gezien als een goed en stimulerend personeelsbeleid op school met als doel de kwaliteit van leerkrachten (en daarmee kwaliteit van onderwijs) op peil te houden en te verbeteren. Indien wenselijk wordt coaching in gezet. Om continuïteit te garanderen streven we er naar om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen.


Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen.
Regelmatig geven wij in de Nieuwsbrief extra aandacht aan de diverse facetten van de Kwaliteit en Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van onze kinderen.
Als school streven wij ernaar het beste uit elk kind te halen en - omdat ieder kind anders is - betekent dit begeleiding op maat.

Jaarplan en jaarverslag
Elk jaar stelt het team een jaarplan op. Het plan bevat de concrete doelen voor het komend schooljaar. De inhoud van dit jaarplan komt voort uit het meerjaren strategisch beleid: het schoolplan. Het jaarplan wordt jaarlijks besproken en geëvalueerd. Ouders worden van de schoolontwikkeling op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief, de schoolgids en de informatieavond aan het begin van het jaar.


Borgingsinstrument WMK
We gebruiken hiervoor -Werken Met Kwaliteitskaarten- (WMK) van Cees Bos. Dit systeem gaat er vanuit dat het team systematisch interne afspraken bespreekt en beschrijft. Hiervoor is een vierjaren-plan gemaakt. WMK hanteert daarvoor de indicatoren van het meest recente toezichtskader van de inspectie. De beschreven kwaliteitskaarten worden door het jaar heen gemonitord door interne vragenlijsten en quick scans voor leerkrachten, kinderen en ouders. Conclusies uit deze vragenlijsten worden meegenomen in het jaarverslag.


Fysieke en sociale veiligheid
Elk jaar vragen we kinderen en om het jaar de ouders en leerkrachten hoe zij de veiligheid op school ervaren. Kinderen noemen dit de -veiligheidsthermometer-. De uitkomsten worden gebundeld en besproken in het team, bestuur en de MR. Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de privacy. In het voorjaar van 2021 nemen we onder ouders de vragenlijst opnieuw af.


Systematische evaluatie van toetsopbrengsten
Ons Leerling Volg Systeem levert ons de opbrengsten van ons werk. Per half jaar wordt deze geanalyseerd door het maken van een dwarsdoorsnede per groep en een trendanalyse van gegevens uit de afgelopen jaren. Conclusies worden door de directeur en IB-er met het team besproken en meegenomen in de beleidsvoornemens en de functioneringsgesprekken. Conclusies uit de analyse nemen we mee in ons jaarverslag. 

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline