Schoolbestuur

De school wordt bestuurd door de Stichting R.K. Onderwijs Aerdenhout met als doel: (a) de bevordering van het primair onderwijs in Aerdenhout, en (b) het vormen van een zogenaamde "Brede School", met als drijfveer het bieden van een volledig dagarrangement van onderwijs en opvang. De Stichting beoogt onderwijs te doen geven op katholieke grondslag.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf leden. Alle bestuursleden hebben één of meerdere kinderen op de Antoniusschool zitten en dragen zo daadwerkelijk bij tot de realisatie van de doelstellingen van de Stichting. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op een goede verdeling van deskundigheid en ervaring op diverse aandachtsgebieden, zoals bestuurlijke kwaliteiten, personeelsmanagement, financiën, juridisch en onderwijskundig.

De organisatie hanteert het besturingsmodel 'met mandaat'. Bij mandatering machtigt het bestuur de directeur handelingen te verrichten in naam en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudend bestuur. Het bestuur ziet toe of en hoe de directie de onderwijskundige, maatschappelijke en financieel-economische doelstellingen realiseert.

De directeur is niet alleen eindverantwoordelijk voor de leiding van de school, maar ook belast met bestuurlijke taken en bevoegdheden die zijn vastgelegd in het management statuut.  Deze en overige operationele zaken zijn, zoals gezegd, in mandaat afgegeven aan de directie. In het Informatieprotocol staat omgeschreven op welk moment en op welke wijze de toezichthouders door de directie worden geïnformeerd. Binnen het schoolplan en het jaarplan is omschreven waar het mandaat toe zal leiden. Alles wat hiervan afwijkt zal de directie met de toezichthouders bespreken. Dit impliceert dat het bestuur zich niet bezighoudt met beleidsvorming en beleidsvaststelling, maar dat het bestuur wel formeel (bestuurlijk) verantwoordelijk blijft.

Het bestuur volgt de code goed bestuur van de PO raad en is transparant in haar beleid en haar belangen naar alle stakeholders. 

Het bestuur komt gemiddeld acht keer per jaar bijeen. De bestuursleden blijven voor een periode van drie jaar aan en kunnen een keer herbenoemd worden. De directie woont de bestuursvergaderingen bij.
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de Stichting en zorgt dat directie en het team van leerkrachten hun taken optimaal kunnen vervullen. Het bestuur heeft daarbij nadrukkelijk oog voor wensen van ouders, leerlingen, leerkrachten en andere belanghebbenden. De toezichthouders houden in de praktijk ogen en oren op het schoolplein open om signalen van ouders op te vangen. Als signalen worden opgevangen die moeten worden besproken, verwijzen zij eerst naar de betrokken leerkracht of in later stadium naar de directie. Mocht dit op problemen stuiten, dan kan ook vanuit bestuur aanbod kunnen komen om hierover in contact te treden met de directie.Voorzitter
Veerle Struben 
Penningmeester
Marlijn van der Horst
Secretaris
Laura Bins
Algemene bestuursleden
Remco van Doorn
Mimi Mascini

Meer foto's bekijken
Powered by BasisOnline